Skip to main content

Information och boenderegler

För hyresgäster

Ni hittar kontaktuppgifter för ert boende under "Våra områden"

 • Som hyresgäst hos oss är det du som är i centrum och vår målsättning är att ge dig marknadens bästa villkor när det gäller trivsel, trygghet, service och kvalitet i ditt boende.

Att bo med Nibo är att ha sin hyrevärd nära

Boenderegler för Nibos hyresgäster

Brandsäkerhet & brandvarnare

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, barnvagnar, entrémattor eller andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar.

Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar och barnvagnar. Kontakta oss så berättar vi mer om vad som gäller i er fastighet. Nedan finner du några generella regler avseende brandskydd.

 • Barnvagnar, cyklar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar, utan ska förvaras i cykel-, barnvagnsrum, förråd eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller kemikalier som vid brand snabbt kan orsaka kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt  utgöra ett hinder vid utrymning.
 • Gångar i källare eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
 • Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren,  anvisad plats.
 • Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till  felanmälan för åtgärd.
 • Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkong,  i vinds- eller källarförråd.
 • Alla lägenheter är utrustade med brand­varnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera  och byta batteri. Om brand­varnaren går sönder ska ni skyndsamt kontakta felanmälan så byter  vi till en ny.
 •  I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning  till garageplatsen (till exempel förvaring av däck). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där.
 • Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.
 • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Det är alltså inte  tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och se till att dörrar och fönster är stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandvarnare

Alla lägenheter är utrustade med brand­varnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera och byta batteri. Om brand­varnaren går sönder ska ni skyndsamt kontakta felanmälan så byter vi till en ny. Kontrollera era brandvarnare regelbundet.

Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare och en brandfilt i lägenheten.

Cyklar & barnvagnar

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar och barnvagnar inte placeras eller förvaras i trapphus och entréer. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara din barnvagn. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden.

Cyklar som används regelbundet ställs i eller vid markerade cykelställ eller i källaren om markerad plats finns. Luta inte cykeln mot fasaden och målade ytor när du tar cykeln genom port och källardörr. Vi gör regelbundet utrensning bland kvarglömda/övergivna cyklar och rekommenderar att ni märker er cykel.

Felanmälan

Varje fastighet har en eller flera fastighetsskötare/ drifttekniker som tar hand om den dagliga skötseln av fastigheten. Det kan t.ex. vara att se till att värmen fungerar på ett tillfredsställande sätt, att byta ett vattenlås och andra mindre eller större reparationer i lägenheter eller i allmänna utrymmen. 

Vi tar emot er felanmälan via fastighetsystemet dinhyresvärd, hem.dinhyresvard.se 

Ni loggar in med er registreringskod, denna kod står på er hyresavi.

Flytta in

I ditt hyreskontrakt står vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Det är bara personen på kontraktet som kan beställa underhåll och tillval samt ansöka om tillåtelse att få hyra ut lägenheten i andrahand. Kom ihåg att ditt hyresavtal är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Meddela oss så fort du byter telefonnum­mer eller mailadress så att vi vid behov kan få kontakt med dig både dag- och kvällstid. Meddela oss alltid vid längre tids bortavaro om vem som har nycklar till lägenheten.

Teckna hemförsäkring

Som hyresgäst är det ytterst viktigt att ni tecknar en hemförsäkring. Det skyddar dig och ditt hem om något oförutsett skulle inträffa. Försäkringen ersätter era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse men även om din disk- eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Elabonnemang, fiber & bredband

Du som hyresgäst tecknar själv abonne­mang för hushållsel hos en valfri leverantör. För att få el till ditt nya boende krävs två avtal, ett med en elleverantör och ett med elnätsföretaget som äger elnätet där bostaden ligger. Kontakta en elleverantör och välj vilket elavtal du vill ha.

Flytta ut

Avflyttningsbesiktning

I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Vi ser gärna att du är med på besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras lägenhetens skick och om det har skett några förändringar sedan föregående besiktning. Reparationer som måste göras på grund av vanskötsel eller åverkan får hyresgästen själv betala. Det kan exempelvis vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, sprucket handfat eller skadade tapeter.

Visning av lägenhet

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta din lägenhet visas för nya intresserade hyresgäster. Vi kommer att kontakta dig när det blir tid för visningar.

Städning vid avflytt

Lägenheten ska städas noggrant vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet. I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen.

Om inte städningen godkänns kommer hyresvärden bli tvungen att anlita en städfirma för att komplettera arbetet. Ni kommer då att fakturera hela kostnaden för städningen.

Lämna kvar utrustning som tillhör lägenheten

Har du under din hyrestid tagit bort skåpsluckor, dörrar eller dylikt ska detta återställas före avflyttning. Du kan bli ersättningsskyldig för saknade eller skadade inventarier.

Förråd

Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd, antingen på vinden eller i käl­laren vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt för­råd, även om du inte använder det, och förvara inga värdesaker där. Däck och brandfarliga ämnen får inte förvaras i fastigheten då de utgör en stor fara vid en eventuell brand.

Vind- och källargångar

I händelse av brand utgör vind- och källargångar utrymningsväg. De får därför inte blockeras eller belamras med kartonger, möbler eller liknande utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats

Garage & parkeringsplats

Kontakta oss för att anmäla intresse för garage- och parkeringsplats.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garage eller på parkeringsplats. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt som har godkänd reningsutrustning. I garage får endast uppställning av bil ske, ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning till garageplatsen. Däck får inte förvaras på garage- eller parkeringsplats.

På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din garage- eller parkeringsplats. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt på uppsägningsblankett. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen ("PUL") av den nya dataskyddsförordningen GDPR

Nibo arbetar enligt den vägledning som har tagits fram av Fastighetsägarna och SABO.

Ventilation

Vi på Nibo ser till att ventilationen är tillräcklig och genomför, enligt myndighetskrav, regelbundet ventilationskontroller i alla våra hus.

I många äldre hus består ventilationen av självdrag med tilluftsventiler i fönster och frånluftsventiler i badrum och kök. Luftventilerna vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Tilluften kommer även in via dörr- och fönsterspringor. Luften värms upp av elementen och sprids i lägenheten. Det är viktigt att luften får cirkulera för ett hälsosamt inomhusklimat. Det är därför viktigt att man inte stänger några ventiler och att dem hålls rena. Man bör alltid låta dörren till badrum stå lite på glänt så rummet lätt fuktas ur efter att man har duschat.

När du vädrar – vädra ordentligt och snabbt. Stäng av radiatorn under fönstret, annars arbetar radiatorn på full effekt helt i onödan. Sätt på radiatorn igen när fönstret stängs. Spjäll till öppna spisar suger ut stora mängder uppvärmd luft och ska hållas stängda när de inte eldas i.

När det är kallt ute cirkulerar luften snabbare än när det är varmt, varför lägenheten ibland kan kylas ner någon grad. Vid kall väderlek kan man strypa några av tilluftsventilerna för att få upp värmen, men man måste alltid ha frånluftsventilerna i kök och badrum öppna. Det är viktigt att man öppnar upp tilluftsventilerna så snart det blir varmare utomhus. Det kan dock bli undertryck i lägenheten om man inte har ordentlig tilluft och det kan vid vissa fall komma in lukt från trapphus eller andra utrymmen om man stänger sina tilluftsventiler.

I lägenheter med mekanisk till- och frånluft eller FTX-aggregat är det viktigt att inte röra ventilationsdon, spjäll eller aggregat etc. De är inställda så att ventilationen ska vara tillfredsställande och projekterade flöden är beräknade efter lägenheten.

Värme

Uppvärmning ingår i hyran om inte annat står i kontraktet. Nibo har som mål att samtliga bostadslägenheter skall ha en temperatur på minst 20 grader under den kalla årstiden. Temperaturen är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig och jämn inomhustemperatur samt att temperaturen ska ligga på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt. 

Vi har i de flesta fastigheter ett centralstyrt uppvärmningssystem med fjärrvärme för optimal energianvändning och god komfort. Det innebär att sommartid och ibland även under vår och höst stängs värmen av under de tider bostaden inte behöver värmas för att hålla rätt inomhustemperatur. Att elementen är kalla behöver alltså inte betyda att det är för kallt i bostaden.

Vid övergången mellan sommar och höst kan det ta lite tid innan det blir varmt i huset. Möbler och gardiner framför elementet kan hindra värmen att spridas i rummet. Luftventilerna vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Luften värms upp av elementen och sprids i lägenheten. Om det är för varmt, sänk värmen istället för att vädra. Stäng alltid av radiatorn om du öppnar fönstret när det är kallt ute. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden på elementet.

Ibland kan det uppstå utvändig kondens på dina fönster. Det kan uppstå på våren eller hösten när det är vindstilla och luftfuktigheten är hög. Det är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger under dagen försvinner den. Det är inte skadligt för fönstren.

Under vår, sommar och tidig höst är det på grund av den varma utetemperaturen, varmare inomhus än 20 grader utan att någon värme tillförs från elementen. Några tips på hur du hindrar värmen från att komma in och hur du håller svalt inomhus under sommaren:

 • Dra för rullgardiner, persienner och gardiner för fönstren.
 • Håll dörrar och fönster på solsidan stängda.
 • Ordna med ett rejält korsdrag på kvällen innan du går och lägger dig.
Hemförsäkring

Som hyresgäst är det ytterst viktigt att ni tecknar en hemförsäkring. Det skyddar dig och ditt hem om något oförutsett skulle inträffa.

Försäkringen ersätter era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse men även om din disk-eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

Hiss

Fel på hissen ska rapporteras direkt till hissfirman, se telefonnummer i hissen.

Jour

En fastighetsjour är kopplad till varje fastighet om det skulle ske något akut som måste åtgärdas under icke kontorstid.

Telefonnummer till fastighetsjour finns anslaget i entrén.

Störningar

Blir man störd av någon annan boende i fastigheten rekommenderar vi att man först tar kontakt med denna personför att se om det går att lösa i samförstånd. Om detta inte hjälper, kontakta oss, vi tar då kontakt med den störande hyresgästen. Vid allvarliga störningar, som återkommande fester eller hot, tillkalla polis eller kon­takta oss på våra journummer. Uppehål­ler sig hemlösa eller påverkade personer i fastigheten ska man kontakta polis eller Stadsmissionens nattjour.

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet. Dock är det extra viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00. Upprepade störningar kan leda till uppsägning.

För att alla ska trivas i sin lägenhet är det viktigt att ta hänsyn och respektera varandra:

 • Använd ditt sunda förnuft. Låt din mu­sik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Har man ned­satt hörsel är det lämpligt att skaffa hör­lurar i stället för att skruva upp volymen.
 • Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt och får inte hänga på utsidan av balkongen.
 • Paraboler får inte fästas på fasaden eller placeras på ett sådant sätt att de hänger utanför  balkongen. Paraboler får inte hängas ut genom fönster.
 • Skaka inte mattor från balkongen, damm och smuts hamnar hos era balkonggrannar.
 • Matning av fåglar kan locka till sig råttor. Se därför till att fågelmaten inte hamnar på marken.
 • Ska du ha fest, informera dina grannar om det i god tid innan. Ju senare på kvällen desto lägre  ljudnivå är en bra regel.

Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Blir du själv störd bör du först ta kontakt med din granne.

Trivsel

Förutom ur brandsäkerhetssynpunkt är ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför entrédör­ren, inte i trapphuset där det försvårar städningen och är brandfarliga.

Rökning

Rökförbud gäller i husets allmänna utrymmen, vilket även inkluderar väd­ringsbalkonger. Fimpar får inte slängas ut eller lämnas på gården eller utanför porten.

Rökning undanbedes även i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Om du som hyresgäst rökt inne i din bostad behövs en extra tvätt och en s.k. patentering. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadad lägenhet. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner och därefter tvättas väggarna samt målas en eller flera gånger med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten och gå igenom tapeterna. Du som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på bostaden storlek, antal rum som måste renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

Grill

Grillning på balkongen är ej tillåtet.

Husdjur

Håll ditt djur under uppsikt. Som hund- och kattägare ska du ta ditt ansvar. Du måste tillse att djuret inte förorenar i eller utanför fastigheten. Med tanke på allergiska eller rädda personer får du inte låta djuren vistas i gemen­samma utrymmen inomhus, utan att de är kopplade och i sällskap av husse/matte. I tvättstugan får inga husdjur vistas. Tvätt­stugan måste lämnas väl rengjord och fri från djurhår efter avslutat tvättpass. Tänk på att akvarier kan orsaka stora skador om de börjar läcka. Du kan bli skade­ståndsskyldig om ett akvarium läcker eller dina husdjur har skadat lägenheten.

Tvättstuga

I anslutning till tvättstugan finns aktuella regler vid använ­dandet av tvättstugan. För allas trivsel är det viktigt att följa de regler och instruktioner som gäller. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Det är förbjudet att ta bokad tvättid i anspråk av en annan hyresgäst. Detta gäller även om maskinerna står oanvända. Den som inte tänker utnyttja sin tvättid ska snarast boka av sin tvättid.

Städa tvättstugan efter användning. Torka av maskiner, skåp och arbetsytor och rengöra filtret i torktumlaren. Golvet sopas och torkas rent från damm och ludd. Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick ni själva önskar finna den i.

Tyvärr uppstår ibland driftstopp och skador på maskinerna för att hårda föremål fastnar (t.ex. bh-byglar och mynt). Ta för vana att gå igenom plaggen innan de läggs i maskinen. Observera att bygel-bh, husdjursbäddar och mattor inte får tvättas i maskinerna.

Uppsägning

Lägenhet

Den vanligaste uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din lägenhet. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Blankett finns att ladda ner på mina sidor på hem.dinhyresvard.se eller kontakta oss så hjälper vi till att ta ut en blankett Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

Glöm inte att även säga upp kontraktet på din parkerings-, garageplats eller extra förråd.

Garage- eller parkeringsplats

På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din garage- eller parkeringsplats. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Blankett finns att ladda ner på mina sidor på hem.dinhyresvard.se eller kontakta oss så hjälper vi till att ta ut en blankett Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

Vattenskada

Meddela oss så fort du misstänker att ett läckage uppstått. Det kan till exempel vara fukt under diskbänken, drop­pande kranar, rinnande toaletter eller fukt i tak från vind eller lägenhet ovanför. Var aktsam när du diskar för hand så att inte bänkar och köksluckor skadas av vatten. Du kan bli ersättningsskyldig för oaktsamma vattenskador.

Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla samt vårda lägenheten under hyrestiden. För att undvika vattenskador, tänk på att:

 • Golvbrunnar i badrum bör rengöras regelbundet.
 • Det är inte tillåtet att göra hål i väggarna i badrum då du förstör tätskiktet.
 • Undvik att spola av golvet i badrummet.
 • Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet.
 • Vatten i vattenlåset avdunstar, vilket kan skapa dålig lukt. För att undvika detta, spola  kontinuerligt vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho.
 • Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl alltid en droppande kran för miljöns skull, på ett dygn kan det droppa flera liter. 
 • Diskma­skiner ska alltid lämnas med stängd kran när de inte används.
 • Vid innehavande av akvarium i lägenheten ska detta hanteras försiktigt och kontrolleras  regelbundet. Ett akvarium som läcker kan medföra vattenskador i er eller era grannars  lägenheter.
Nibo Förvaltning AB siluetter
People 1
© Nibo förvaltning AB