Skip to main content

Välkommen som Hyresgäst

För hyresgäster

Ni hittar kontaktuppgifter för ert boende under "Våra områden"

  • Som hyresgäst hos oss är det du som är i centrum och vår målsättning är att ge dig marknadens bästa villkor när det gäller trivsel, trygghet, service och kvalitet i ditt boende.

  • Att bo med Nibo innebär att ha sin hyrevärd nära, vi finns på plats med fastighetsskötare.

Nibo – Vi har vår verksamhet och hjärta från den lilla orten till den stora staden

Nibo Fastighetsförvaltnings rutiner för behandling av personuppgifter.

Nibo respekterar EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen reglerar hur företag och organisationer ska behandla personuppgifter och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nedan redogörs för Nibo Fastighetsförvaltnings rutiner för behandling av personuppgifter. Dessa följer de riktlinjer som branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna tagit fram.

Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda de enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter enligt GDPR är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan vara namn, personnummer och bilder men också sådana uppgifter som indirekt kan kopplas till fysiska personer. Eftersom vi i flera avseenden behandlar personuppgifter vill vi informera om vilka regler som gäller och vad vi gör för att säkerställa din integritet när du är hyresgäst hos oss. 

Länk till SABO informationssida om GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Nibo Fastighetsförvaltning AB, 556940-6043 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Nibo Fastighetsförvaltning AB är personuppgiftsansvarig för samtliga koncernbolag inkluderat Bo bra i Götene AB och Fagerlid Invest AB.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. 

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Exempelvis raderar vi ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet efter avtalet upphört att gälla. Anledningen till att vi eventuellt har kvar dina personuppgifter kan exempelvis vara betalningsskyldigheter vilket innebär att vi då inte avslutat vår relation med varandra. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år i enlighet med Bokföringslagen.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Nibo Förvaltning AB siluetter
People 1
© Nibo förvaltning AB